Vedtaget på beboermøde den 24.marts 2015

Miljøgruppens opgave
Det er miljøgruppens opgave er at udarbejde og gennemføre en miljøhandlingsplan for afdeling 4Syd i samarbejde med interesserede beboere, afdelingsbestyrelsen og driften.
Miljøgruppen arbejder for et konstruktivt samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen, drift, beboere og relevante grupper og udvalg.
Miljøhandlingsplanen fremlægges til evaluering og godkendelse på regnskabsbeboermødet hvert forår.
Miljøgruppen behandler i samarbejde med driften sager vedrørende vedligehold og forbedringsarbejder af ude arealer, herunder beboeransøgninger om forskønnelse af lokale udearealer.

Miljøgruppens ansvar
Miljøgruppen nedsættes på regnskabsbeboermødet i foråret hvert år. På mødet aflægges beretning. Der vælges min. tre beboere, som er ansvarlige over for beboermødet. Andre beboere kan efter lyst og interesse inddrages i miljøgruppens arbejde.

Miljøgruppens økonomi
På beboermøde i september bliver budgettet for udvalget fastlagt.
Derudover bevilges alle større sager via afdelingens budget eller godkendes særskilt på beboermøder. Der aflægges regnskab på regnskabsbeboermødet.

Miljøgruppens organisering
Miljøgruppen holder møder ca. 1 gang om måneden.
Der er ingen formel ledelsesform.
På de månedlige møder planlægges og fordeles arbejdsopgaverne mellem gruppens medlemmer, som så kan arbejde individuelt eller i mindre grupper. På de følgende møder sker der en opsamling af dette arbejde.
Der skrives referat fra alle møder, som sendes til gruppens medlemmer.
Sidste mødes referent foretager opsamling på sagerne og udarbejder dagsorden til det kommende møde. Opfølgning på årsplan sker på hvert møde.
Ca. 2 gange om året udarbejdes et opsamlingsreferat over miljøgruppens arbejde. Referatet sendes til afdelingsbestyrelsen, afdelingslederen og Betonhjertet.
Aktuelle sager, der ligger uden for miljøgruppens kompetence og sager, som miljøgruppen ønsker drøftet med afdelingsbestyrelsen, bringes videre til afdelingsbestyrelsens møde via kontaktperson.

Miljøgruppens information
Miljøgruppen orienterer løbende om sit arbejde i Betonhjertet
Indlæg i Betonhjertet eller omdelte skrivelser foregår på følgende måde:
Et medlem kan kun tegne Miljøgruppen, når form og indhold er aftalt på et møde eller mellem et flertal i gruppen.

Kontaktperson til afdelingsbestyrelse og drift
På første møde i miljøgruppen vælges kontaktpersoner til afdelingsbestyrelsen og drift. Disse har pligt til at orientere drift og afdelingsbestyrelsen om relevante sager.
Afdelingsleder eller andet driftspersonale deltager i opsamlingsmøder af driftsmæssig karakter.

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 8. november 2015