Miljøgruppens beretning for perioden april 2012 til marts 2013 - Fremlagt på beboermøde den 19. marts 2013.

Miljøgruppens medlemmer
Valgte: Anne-Lise Hansen, Anette Voergård, Benny Pedersen og Lena Kujahn.

Ifølge miljøgruppens kommissorium, skal miljøgruppen udarbejde en opsamling af arbejdet et par gange årligt på baggrund af miljøhandlingsplanen.
Som det står i Miljøhandlingsplanen er vores hovedformål fortsat ”at bidrage til en bæredygtig udvikling i nærmiljøet, fordi det er nødvendigt, hvis der også skal være miljøresurser til vore efterkommere.”
Beretningen er skrevet på baggrund af Miljøhandlingsplanen for 2012 – marts 2013, som blev god-kendt af beboermødet den 27. marts 2012 og som miljøgruppen arbejder ud fra.

Orientering til beboerne
Vi har løbende orienteret beboerne i Betonhjertet, via andre skrivelser og på ”kaffemøder” efter Café Ørnen spisning.

Vi har haft speciel fokus på flg. Indsatsområder

El, vand og varmeforbrug
Vi har informeret løbende i Betonhjertet og specielt givet sommer- og julesparer fif og haft en tips-kupon med vandspørgsmål.
Ifølge Grønt Regnskab for 2011 havde vi et stigende forbrug over hele linjen. Hvis man går på kommunens hjemmeside og nærlæser vores afdelings forbrug, kan man se, at el-forbruget er faldet i 2009, hvor vi delte sparepærer og el spareskinner ud. Men hvorfor mon det stiger igen i 2010 og 2011?

Vi har i samarbejde med Zacharias Madsen fra Agendacentret arrangeret en energisparekonkurren-ce her i 2013. Så får vi se, om det viser besparelser igen i sidste ende. Der blev afholdt ”kaffemøde” efter café Ørnen den 14. februar. Diskussionslysten var stor. Der blev vendt hårde hvidevarer med for stort energiforbrug, sparepærer, ledlys og anden belysning. På kommunens hjemmeside kan man finde vores lokale grønne regnskab og sammenligne sit forbrug med sit eget og lignende boligområder.

Efter en længere forsinkelse blev solcellerne monteret på beboerhusets tag i december. Solcellerne blev indviet med taler af borgmesteren, Povl fra Agendacentret og med introduktion af solcellerne fra en repræsentant fra Green Go.
På grund af vandsparekampagnen var der fokus på vandforbruget i 2012.

I skrivende stund kan vi ikke se resultaterne af afdelingens vandforbrug. Men vi ved, at konkurren-cedeltagerne har sparet i gennemsnit 16 liter vand pr. døgn pr. person – tillykke med det. En person havde sparet hele 45 % over hele året. Det giver både en god besparelse på CO2 udledningen og på økonomien.

Signe Landon har husstandsomdelt perlatorer i afdelingen sammen med en vandsparepjece. Hun blev vel modtaget.
I august afholdt vi caféaften omkring grønt regnskab og hvordan man aflæser vand- og varmemåle-ren. Der er nu lagt en vejledning i aflæsning af vand-varmemåleren på hjemmesiden: va4syd.dk.

Affald
Vi samarbejder med genbrugsgruppen og driften om affaldssorteringen på containerpladsen og tæn-ker nye tanker om affaldssortering i afdelingen. Men afventer også masterplanen.

Ude arealer
Vi behandler beboerhenvendelser og samarbejder med driften om forskønnelse af ude arealerne. Driften har udarbejdet en renoveringsplan efter en markvandring med en gartner fra kommunen, driften og miljøgruppen. Beboerne er blevet hørt, hvor det drejer sig om deres fællesarealer.
Driften, afdelingsbestyrelsen og miljøgruppen arbejder stadig på at få overdraget Kirkegårdsgrun-den og Spættegrunden af kommunen.
Op til kommunens arrangement ”Grøn Dag” har vi lagt op til forårsrengøring på fællesarealerne.
”I love Albertslund”
Agendacentret har lagt op til en kampagne om at forskønne vores by. Med fokus på affald, ukrudt og anden uorden. De lægger op til at vi med en positiv indstilling forskønner byen for os selv og hinanden – fordi vi holder af vores by.
Vi håber, at I vil deltage i vores kommende arrangementer med at forskønne 4 syd og omegn med et smil på læben ƒº
Vi samarbejder med driften om en mere miljøvenlig saltning. En større omlægning ventes i forbin-delse med renoveringen.
På beboermødet d.5. september blev de reviderede regler for de grønne arealer og 1 meter reglen vedtaget.

Samarbejde med driften
Vi har et godt samarbejde med driften med løbende kontakt om det, der nu er aktuelt.

Samarbejde med andre
BO-VEST: miljøgruppe - Vi orienteres om det, der sker i andre afdelinger.
”Byens miljøgrupper” er et miljønetværk, der holdes af Agendacentret.
Agendacentret: De sender relevante indlæg i Betonhjertet og støtter op om vores aktiviteter, når vi bér om det og omvendt.
Tove Jensen fra Brugergruppen informerer os om ting, der er relevante for vores afdeling

Arrangementer
  • Søndagstur i afdelingen med kamera den 26. februar, med kaffe og kage i beboerhuset. 15 beboere deltog. Det var en hyggelig eftermiddag.
  • SLUK LYSET den 31. marts med fakkeltog. På grund af dårligt vejr nåede vi kun til Bro-gaards plads.
  • Plante-byttedag den 15. april med røgmad.
  • Aftentur på volden den 3. maj med kaffebord og sange.
  • Cafékaffe i beboerhuset i forbindelse med vandsparekampagnen. Måleren og debat om vandspareråd. Mange beboere var mødt op. Jørn fra driften og Signe fra Agendacentret ori-enterede.
  • ”Grillaften på Brogårds Plads” den 17. august. Det var en hyggelig aften.
  • Lysfest på Brogaards Plads den 21. december med julesang, gløgg og æbleskiver. Samme eftermiddag indviede vi solcellerne på beboerhuset og til aften spiste vi julefrokost i Café Ørnen.
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 17. april 2013