Vedtaget på beboermøde den 24. marts 2015

Regler for pasning af arealet 1 meter omkring boligen.
  • Pasning af arealet omkring boligen vil sige, at arealet skal være frit for ukrudt 1 meter fra hus og plankeværk. Der skal være ryddet og fejet og der må ikke ligge affald
  • Buske skal beskæres, græs skal slås og slyngplanter skal holdes så de ikke vokser under eternitplader og tage.
  • Der er ikke fuld råderet over arealet. Beplantning og bed skal anlægges, så det ikke er til gene for forbipasserende og driftens maskiner.
  • Ved underskrivelsen af denne aftale sker der en huslejereduktion på 100 kr. månedligt.
  • Aftalen løber fra indgåelsesdatoen til den bliver opsagt.
  • Aftalen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel til månedens udgang.
  • Ved ophør af aftalen kan driften ændre arealet til mere driftsvenlig pasning.
Driften vil jævnligt kontrollere hvorvidt ovenstående reglerne overholdes. Hvis reglerne ikke overholdes, og arealet ikke fremstår passet, modtager beboeren et skriftligt påbud om at bringe arealet i orden indenfor 14 dage.
Såfremt påbuddet ikke efterleves, eller gives der 2 påbud inden for en periode på 3 måneder, så opsiges aftalen umiddelbart, og dermed bortfalder huslejereduktion.

Er aftalen opsagt grundet manglende overholdelse af reglerne, kan der først indgås en ny aftale efter et år. Aftalen vil herefter have virkning fra 1. maj.

Inden man tager på eksempelvis ferie, så skal arealet fremstå passet. Under normale vækst forhold undgås herved det skriftlige påbud fra driften, om at bringe arealet i orden indenfor 14 dage. Vil man sikre sig yderligere, er det muligt at meddele driften i hvilken periode man påregner at være bortrejst.

Ansøgningsskema fås på ejendomskontoret eller her.
Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 24. januar 2016