Oplevelse og identitet - et idékatalog med oplæg til forskønnelse af Albertslund Syd.

VA 4 Syd - 14 sider med ideer fra katalogetUddrag af referat fra ekstraordinært møde i kommunens økonomiudvalg den 11. november 2009

Kommunalbestyrelsen godkendte i juli 2008 kommissorierne for delprojekterne: Aktivitetsplads, Image & identitet (herunder kendetegn i byrummet) samt Betonforskønnelse som en del af Syd 2020 byfornyelsesprogram for område 3 og 4 i Albertslund Syd.
 
Oprindeligt var det hensigten at nedsætte beboergrupper til hvert af disse delprojekter. Der var dog desværre ikke nok beboere, der meldte sig til grupperne. På denne baggrund godkendte kommunalbestyrelsen i februar 2009 forvaltningens løsning til at inddrage borgerne ved at foretage en afdækning af ønsker, interesser og lokale tilhørsforhold gennem en interview- og eventrække med beboerne. Dette blev arrangeret og udført i samarbejde med byrumsdesignerne Bosch & Fjord.
 
Resultaterne af interviewene er nu omsat til et idékatalog indeholdende 30 idéer til nye tiltag, store som små, i Albertslund Syd. Idékataloget, ”Oplevelse og Identitet”, dækker således de tre delprojekter i Syd 2020 projektet: Aktivitetsplads, Image & identitet samt Betonforskønnelse.
 
Idékataloget blev udsendt til Samrådet i maj 2009, som orientering før et forventet Samrådsmøde i juni 2009 med efterfølgende offentlig høring af idékataloget.
Det pågældende Samrådsmøde blev imidlertid udskudt og udviklingen i Syd 2020 har derfor ligget i venteposition. Dette har naturligvis skabt en forsinkelse i det samlede projekt samt en vis utålmodighed blandt beboerne.
 
Da Samrådsmødet nu er berammet til november 2009 foreslår forvaltningen, at tre udvalgte projekter fra idékataloget igangsættes nu, således at der sker en synlig udvikling, som engagerer beboerne og viser nogle konkrete resultater af Syd2020 område 3 og 4.
 
De tre projekter forvaltningen foreslår igangsat nu er: Walk of Fame, Kalejdoskop-tunnelen og Forskønnelse af betontunnel ved Vridsløsevej. (se i øvrigt vedlagte bilag 1: Præsentation af projekterne). Kalejdoskop-tunnelen ønskes suppleret med lys i tunnelen.
 
Disse tre projekter er udvalgt på baggrund af følgende kriterier:
  • De repræsenterer hver af, de i Syd2020 budgetterede, delprojekter:
  • Aktivitetspladser, Image & identitet samt Betonforskønnelse.
  • De fordeler sig jævnt over hele indsatsområde 3 og 4 i Syd, og forfordeler dermed ikke nogle områder frem for andre.
  • Kalejdoskop-tunnelen er et udspring af et beboerønske om forskønnelse af Holsbjerg Tunnelen.
  • De er relativt enkle at etablere og interfererer ikke med hverken Masterplan Syd eller kommende renoveringer i Kanalgaden.
  • De involverer beboerne og synliggør Syd 2020 projektet i bydelen.
Det samlede idékatalog præsenteres på Samrådsmødet den 4. november 2009.
Såfremt der opnås positiv tilbagemelding fra Samrådet og Kommunalbestyrelsen inviteres
til offentlig høring af idékatalogets øvrige forslag, via hjemmeside. Derudover inviteres afdelingsbestyrelserne til et møde, hvor ønsker og kommentarer kan frembringes.
Indkommende høringssvar vil blive fremlagt på næstkommende samrådsmøde.
Herefter udvælges så mange projekter fra idékataloget til udførelse, som muligt indenfor de økonomiske rammer i Syd 2020 projektet.
 
Det anbefales hermed, at tre projekter fra idékataloget - Walk of Fame, Kalejdoskop-tunnelen og Forskønnelse af betontunnel ved Vridsløsevej - igangsættes hurtigst muligt samt at udvalgte øvrige projekter fra idékataloget iværksættes efter høringen på hjemmesiden.

 

Udskriv denne side | Tilbage | Top

Sidst opdateret d. 24. januar 2010